Divya Prakashan
Patanjali Yogpeeth, Haridwar 01334-240008